විධායක සභාව

Prashan De Visser
Prashan De VisserGAMPAHA
President and Founder – Global Unites | BA International Relations | MA : Peace Studies and Foreign Policy  |
Honorary Doctorate : Public Service , Gordon College, Boston 
Heshanka Fernando
Heshanka FernandoCOLOMBO
Co-Founder at oDoc | BSc (Hons) Mathematics, Operational Research, Statistics & Economics from the University of Warwick
Kavindya Thennakoon
Kavindya ThennakoonKEGALLE
Founder – Without Borders, Strategy & development, design-tech | Wellesley College, Stanford University
Area of Study: Anthropology and Cinema & Media Studies
Sandun Rathnayaka
Sandun RathnayakaGALLE
Member of Welivitiya Divithura Pradeshiya Sabha, Civil Activist, Journalist & Entrepreneur | Bachelor of Business Administration Degree (University of Ruhuna) | Diploma in Television Training
Amila Nuwan
Amila NuwanMONARAGALA
Teacher | Degree in BCS | LLB
Nayana Karunaratne
Nayana KarunaratneCOLOMBO
Company Director | Hair Stylist | Beautician | Trainer | In the Hair & Beauty field
Shaheer Ahamed
Shaheer AhamedMATALE
Professional Translator & Interpreter and Civil Activist | HND in Electrical Technology | Diploma in English
Eranga Meegasdeniya
Eranga MeegasdeniyaMATARA
Journalist | Civil Activist | LLB Open University of Sri Lanka | Dip in Mass Communication (j’pura) | Dip in Tamil(IHRA-Colombo ) | Dip in Psychology and Counselling (SITC)
Mary Saseenthrasingam
Mary SaseenthrasingamMULLAITIVU
Teacher of Mu/Kalaimahal Vidyalayam ‘Mulliyawslai, Mullaitivu | B.A Languages (Sabaragamuwa University Of Sri Lanka) | PGDE in Education (distinction _University of Jaffna) | MED (2nd upper class University of Jaffna)
Selyna Peiris
Selyna PeirisKURUNEGALA
Director – Selyn | UCL Master of Laws (LLM) International Business | Sri Lanka Law College | Diplomatic Academy of Vienna Austria
Masters in Advanced International Studies International Relations and Affairs
Priyanka J Hasan
Priyanka J HasanCOLOMBO
Professional background: Master Trainer/ Facilitator | Educational background: University Of Chichester, Uk.
Ishan Jalil
Ishan JalilCOLOMBO
Founder/ President – Ability for Action
Ishara M Jayasena
Ishara M JayasenaCOLOMBO
Attorney at law
Sri Pathmanathan Anurakavan
Sri Pathmanathan AnurakavanJAFFNA
Social Entrepreneurship and Technology Transfer | BSc Specialization in Chemistry
Area of Study – Computational Chemistry | Sustainable Waste Management|

ඔබේ දායකත්වය

ඔබේ පරිත්‍යාග වල සවියෙන් අපට නව ශ්‍රී ලංකාවක් ගොඩනැගිමට හැකි වනු ඇත. අප ආඩම්බරයෙන් මේ අප සියලුදෙනාගේ නිවහන ලෙස ශ්‍රී ලංකාව හඳුන්වමු.මේ ඔබත් මමත් අපේක්ෂා කරනා දේශයයි.ඔබට මට හිමි දේශයයි.

ඔබේ දායකත්වය