අප ගැන

එක්සත් සියවස් පෙරමුණ

වැඩි විස්තර

අපගේ දැක්ම

වැඩි විස්තර

අපගේ වටිනාකම්

ඔබේ දායකත්වය

අපගේ මුලධර් ම

ඔබේ දායකත්වය

ඔබේ දායකත්වය

ඔබේ පරිත්‍යාග වල සවියෙන් අපට නව ශ්‍රී ලංකාවක් ගොඩනැගිමට හැකි වනු ඇත. අප ආඩම්බරයෙන් මේ අප සියලුදෙනාගේ නිවහන ලෙස ශ්‍රී ලංකාව හඳුන්වමු.මේ ඔබත් මමත් අපේක්ෂා කරනා දේශයයි.ඔබට මට හිමි දේශයයි.

ඔබේ දායකත්වය