උපදේශක සභාව

උපදේශක මණ්ඩලය එක්සත් සියවස් පෙරමුණේ සාමාජිකත්වය නොදරන අතර පරිබාහිරව සිට උපාදේශකත්වය සපයනු ලබයි

Dr. Vinya Ariyaratne
Dr. Vinya AriyaratneSarvodaya Shramadana Movement - President
De La Salle University | Doctor of Medicine – MD, Medicine
Dr. Deepika Udgama
Dr. Deepika UdgamaProfessor, human rights activist and former Head of the Human Rights Commission
Dr. Ajantha Perera
Dr. Ajantha PereraFounder, National Program on recycling of solid waste, Fiji Asst. Professor- Environmental Science
Ludwig-Maximilians-Universität München | Doctor of Philosophy (PhD), Environmental Science
Mr. Anush Wijesinha
Mr. Anush WijesinhaCo-Founder, Centre for a Smart Future (CSF)
Prof Amal S Kumarage
Prof Amal S KumarageCOLOMBO
University Academic | Senior Professor | BSc Hons Eng | PhD | FCILT | CEng | MIESL
Mr. Dhananath Fernando
Mr. Dhananath FernandoChief Operating Officer - Advocata Institute
University of Colombo | Bachelor of Science (BSc), Bio Sciences
Ms. Jeevanee Kariyawasam
Ms. Jeevanee KariyawasamAttorney at Law Trainer and Consultant
University of Colombo | Bachelor of Laws (LL.B.), Law
Gehan Dias
Gehan DiasGeneral Manager - IT
BA in Philosophy, Politics and Economics, University of Oxford
Hiran Embuldeniya
Hiran EmbuldeniyaPrivate Equity and Venture Capital
Harvard Business School | MBA, Management
Dr. Tara De Mel
Dr. Tara De Mel Former Secretary Ministry of Education & Vice Chairperson, National Education Commission. A Medical Doctor & former Senior Lecturer in Physiology University of Colombo
Amila De Alwis
Amila De Alwis
Consultant Eye Surgeon | MBBS | MD Ophthalmology | FRCS | Diploma in Psychology (ICBT) | Currently following a Masters in Public Management (SLIDA)
Niroshan Ekanayake
Niroshan EkanayakeKANDY
Facilitator/ Training Consultant | Global University for Lifelong Learning (GULL) | Open University of Sri Lanka
Professor Harsha Munasinghe
Professor Harsha MunasingheProfessor, School of Architectural Studies, George Brown College (Canada) Adjunct Professor, Kotelawela Defence University (Sri Lanka)
BSc (Built Environment) – University of Moratuwa
MSc (Architecture) – University of Moratuwa
M Arch (Urban Design) – Helsinki University of Technology (Finland)
D Tech – University of Oulu (Finland)
PG Diploma (College Teacher Training) – George Brown College (Canada)
Fellow Member, Sri Lanka Institute of Architects

ඔබේ දායකත්වය

ඔබේ පරිත්‍යාග වල සවියෙන් අපට නව ශ්‍රී ලංකාවක් ගොඩනැගිමට හැකි වනු ඇත. අප ආඩම්බරයෙන් මේ අප සියලුදෙනාගේ නිවහන ලෙස ශ්‍රී ලංකාව හඳුන්වමු.මේ ඔබත් මමත් අපේක්ෂා කරනා දේශයයි.ඔබට මට හිමි දේශයයි.

ඔබේ දායකත්වය